Tempus fugit, aeternitas manet

Od momentu powstania w 1969 roku, przez mury naszej placówki- najpierw biblioteki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), potem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000), Akademii Bydgoskiej (2000-2005 ) i wreszcie od 2005 roku Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - przewinęło się kilka pokoleń bibliotekarzy. Dla części z nich praca w naszej bibliotece była tylko krótkim epizodem, ale wielu związało się z nią na długi czas. W tym miejscu chcielibyśmy upamiętnić koleżanki i kolegów, których nie ma już wśród nas, a którzy znaczną, jeśli nie większość, swojej kariery zawodowej poświęcili naszej instytucji.


Dr Henryk Filipowicz-Dubowik • 23.02.1930-03.03.2015

Henryk Filipowicz-Dubowik urodził się 23 lutego 1930 r. w Wilnie jako syn Antoniego, znanego wileńskiego architekta. Przed wojną uczęszczał do Szkoły Powszechnej OO. Jezuitów w Wilnie, maturę uzyskał w I Państwowym Liceum Męskim w Bydgoszczy w r. 1947. W latach 1947-1951 studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem profesorów Konrada Górskiego i Tadeusza Makowieckiego, tam również otrzymał w 1969 r. stopień doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. Artur Hutnikiewicz).
Był nauczycielem w Państwowym Liceum Bibliotekarskim oraz Studium Nauczycielskim w Bydgoszczy, potem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W latach 1974-1981 kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich. Jednocześnie ponad 25 lat prowadził bydgoską filię 2-letniego Studium Policealnego, przemianowanego potem na Pomaturalne Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie, gdzie zawód zdobyło ponad 800 bibliotekarzy z Bydgoszczy i Regionu.
W latach 1969-1996 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej, którą zorganizował od podstaw. Dzięki codziennym kontaktom z antykwariatem bydgoskim i księgarniami, poszukiwaniom w katalogach wydawniczych krajowych i zagranicznych - przy wsparciu finansowym władz uczelni - po paru latach zbiory zaczęły odpowiadać kryteriom biblioteki naukowej. Dyrektor zgromadził półmilionowy księgozbiór, w tym cenną kolekcję zbiorów specjalnych. W końcu lat 80. powiększające się zasoby biblioteczne wymagały coraz więcej miejsca. Dyrektor i ówczesny rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej podjęli decyzję o budowie nowego gmachu biblioteki, w którym w październiku 1992 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, podczas której dr Henryk Dubowik wygłosił wykład poświęcony Witoldowi Bełzie.
Do niemal ostatnich dni życia pracował w Bibliotece UKW jako starszy kustosz dyplomowany. Zbiorom specjalnym poświęcił książkę pt. „Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki UKW”. Została ona uznana za najlepszą książkę akademicką 2010 roku (XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej). Jest autorem około 100 artykułów dotyczących historii literatury polskiej, nauki o literaturze i z zakresu bibliotekoznawstwa oraz książek: "Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej", "Książka i czasopismo współczesne", "Dzieje książki i bibliotek", "Fantastyka w literaturze polskiej: dzieje motywów fantastycznych w zarysie", był też redaktorem "Wileńskiego słownika biograficznego".
Od chwili powstania Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w 1990 roku był jego wiceprezesem. Przy współpracy z dr. Janem Leszkiem Malinowskim, a po jego śmierci w 2010 samodzielnie, prowadził bogatą działalność wydawniczą, dzięki której ukazały się 121 numery czasopisma „Wileńskie Rozmaitości” oraz 104 książki o tematyce kresowej. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 10-tomowa Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Dr Henryk Dubowik uczestniczył ponadto w pracach wielu towarzystw naukowych, kulturalnych i społecznych, m.in. Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza. W 1980 roku współorganizował NSZZ „Solidarność” na terenie uczelni, będąc później, wraz żoną z żoną Marią Dubowik, aktywnym jego członkiem.
Za swoją działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Krzyż Oficerski OOP. W 2009 r. został uhonorowany medalem UKW Casimirus Magnus.
Pan Dyrektor Henryk Dubowik pozostanie w naszej pamięci jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy, człowiek głębokiej wiedzy, niezwykle szlachetny i życzliwy, oddany swojej pracy, z pasją i zaangażowaniem działający na rzecz Biblioteki, którą wzbogacił o najcenniejsze zbiory.
8 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Głównej UKW odbyła się uroczystość upamiętniająca założyciela i pierwszego dyrektora biblioteki, podczas której odbyła się sesja okolicznościowa i spotkanie wspomnieniowe z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji kultury oraz społeczności akademickiej, współpracowników i wychowanków. Dokonano też odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Henrykowi Filipowiczowi- Dubowikowi oraz nadano Jego imię Sali Zbiorów Specjalnych.

Sabina Ołoszczyńska • 26.08.1928-16.09.1995

Studia wyższe ukończyła w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Humanistycznym (kierunek filologia polska).W 1963 roku ukończyła kurs Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, uzyskując kwalifikacje zawodowe.
Pracowała w latach 1961-1992 w bibliotece Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zatrudniona początkowo na stanowisku referenta administracyjnego, od 1970 roku awansowała na stanowisko kustosza służby bibliotecznej. W latach 1975 - 1989 roku pełniła funkcję kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów.

Elżbieta Meller • 18.12.1954-19.01.1995

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Po ukończeniu studiów w 1979 roku pracowała w Bibliotece Lekarskiej w Bydgoszczy (Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie). Z Biblioteką Główną WSP była związana od roku 1986, pracowała w Oddziale Magazynów, Konserwacji i Udostępniania Zbiorów aż do przedwczesnej śmierci w 1995 roku.

Zenobia Wekka • 31.10.1921-01.04.2005

Od 1945 do 1949 roku pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych w Radziejowie Kujawskim i Piotrkowie Kujawskim.
W latach 1968-1990 pracowała w bibliotece Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Oddziale Magazynów, Konserwacji i Udostępniania Zbiorów.

Irena Wolnik-Zajączkowska • 17.03.1930-04.06.2011

W 1954 roku ukończyła Liceum Bibliotekarskie dla Pracujących w Bydgoszczy i zdobyła wykształcenie średnie zawodowe. W 1956 roku uzupełniła kwalifikacje na kursie bibliograficznym zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. W 1977 roku ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa.
Pracowała w kilku placówkach: od 1955 do 1957 roku w bibliotece Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Bydgoszczy, następnie od 1958 do 1964 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, a od 1963 w bibliotece byłego Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie Oddział w Bydgoszczy. W latach 1973-1991 pracowała w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1981 roku na samodzielnym stanowisku w Oddziale Wymiany Wydawnictw i Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Odznaczona Medalem X-lecia WSP w Bydgoszczy (1979).

Aldona Małgorzata Halama • 27.03.1959-10.05.2014

W 1984 roku ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Oceanografia. Wykształcenie uzupełniła w 1987 roku w Policealnym Studium Bibliotekarskim w Bydgoszczy.
W latach 1984-2014 pracowała w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w różnych działach: Sekcji Zbiorów Specjalnych, Czytelni Matematycznej, Oddziale Magazynów, Konserwacji i Udostępniania Zbiorów, Sekcji Wypożyczalni i Magazynów, Oddziale Opracowania Zbiorów.

Krzysztof Schulz • 12.01.1957-08.06.2016

W 1979 roku ukończył studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1987 roku zdobył dodatkowe kwalifikacje w Studium Podyplomowym Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich.
W latach 1978 – 1993 związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, od 1978 roku pracował w Bibliotece Głównej, w Czytelni Głównej. W 1986 roku pełnił funkcję Kierownika Biblioteki Studium Wojskowego i Zakładu Wychowania Obronnego. Od 1986 roku zatrudniony jako asystent w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katedrze Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Prowadził działalność dydaktyczną do 1993 roku.

Grażyna Czeszewska-Uhlenberg • 12.02.1952-23.09.2016

W latach 1971 - 1974 studiowała w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy na kierunku filologia polska z bibliotekoznawstwem.
Z Biblioteką Główną WSP była związana w latach 1974 – 1985. Od 1981 do 1985 pełniła funkcję kierownika Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego Zbiorów.

Maria Filipowicz-Dubowik • 08.08.1929-11.06.2020

W 1952 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku filologia polska. Wykształcenie uzupełniła w 1958 roku na dwuletnim kursie w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy.
Pracowała od 1952 do 1958 roku jako bibliotekarz w Państwowym Liceum Bibliotekarskim. W 1959 roku uczyła języka polskiego i kierowała biblioteką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1960-1997 pracowała w bibliotece Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej jako kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów. W 1976 roku powierzono jej funkcję kierownika utworzonej przy bibliotece filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.
Była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i działaczką NSZZ "Solidarność.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Małgorzata Kasperczyk • 25.06.1953-25.08.2021

W 1975 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy, kierunek filologia polska z bibliotekoznawstwem. W latach 1977-1979 uzupełniła wykształcenie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na Wydziale Humanistycznym uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Pracowała od 1976 do 1995 roku w bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w latach 1984 - 1994 pełniła funkcję kierownika Biblioteki Filologii Angielskiej, będącej oddziałem Biblioteki Neofilologicznej, a następnie w Bibliotece Głównej w Oddziale Udostępniania Zbiorów.

Mirosława Burgiel • 21.05.1941-25.12.2021

W 1959 ukończyła Państwowe Liceum Bibliotekarskie w Bydgoszczy zdobywając wykształcenie średnie bibliotekarskie. W latach 1961- 1967 studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym i uzyskała dyplom magistra bibliotekoznawstwa.
Pracowała od 1959 do 1967 roku jako bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. W latach 1967-1972 pełniła funkcję instruktorki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
W latach 1972-2006 pracowała w bibliotece Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1975 do 1981 roku pełniła funkcję kierownika Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego Zbiorów, następnie kierownika Oddziału Magazynów, Konserwacji i Udostępniania Zbiorów, a od stycznia 1989 roku powierzono jej obowiązki kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów. W 1980 roku uzyskała uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego.
Prowadziła działalność dydaktyczną w filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy oraz na studiach z zakresu bibliotekoznawstwa.
Była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.