Plan Zarządzania Danymi

Konsultacje w zakresie tworzenia Planu Zarządzania Danymi dla pracowników UKW.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na podany obok adres mailowy. W wypełnieniu formularza pomogą Państwu wytyczne NCN.

Rekomendacje są tworzone w terminie 5 dni roboczych  od zgłoszenia i mają charakter doradczy, wszelką odpowiedzialność za wypełnienie Planu ponosi wnioskodawca.

Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan, DMP) - określa, w jaki sposób dane badawcze mają być gromadzone, przetwarzane, analizowane,  opisywane, przechowywane, zabezpieczone i opublikowane podczas projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu. Jest to tzw. cykl życia danych badawczych. Uporządkowanie danych i ich publiczne udostępnienie jest znaczące dla weryfikacji wyników badań i stanowi niepodważalny dowód ich przeprowadzenia. W planie tym określa się również, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi i ich udostępnianie (np. kierownik projektu).

Dane badawcze - wszystko co zostało wyprodukowane lub wytworzone w ramach prowadzonych badań:

 • dane liczbowe,
 • dokumenty tekstowe, notatki,
 • kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych, kwerendy,
 • nagrania audio i wideo, fotografie,
 • zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy),
 • oprogramowanie (pliki wejściowe, skrypty), wyniki symulacji komputerowych,
 • modele matematyczne, algorytmy,
 • protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne,
 • próbki, artefakty, obiekty… i inne.

Dane mogą być:

 • surowe (które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego),
 • przetworzone (opracowane).

Wskazówki przy wypełnianiu DMP:

 • NCN rekomenduje przechowywanie danych przez 10 lat,
 • Plan może się zmieniać na etapie powstawania projektu i zostać ostatecznie skorygowany na etapie składania raportu końcowego,
 • Plan jest oceniany podwójnie: na etapie oceny wniosku i po zakończeniu projektu,
 • Plan Zarządzania Danymi określa:
  • jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format plików, ich objętość),
  • jak dane zostaną opisane (metodologia, standardy, metadane),
  • kwestie etyczne i prawne danych (prawo autorskie, licencje otwarte),
  • w jaki sposób dane zostaną zostaną udostępnione (jak, kiedy i komu),
  • które dane będą przechowywane, 
 • dane badawcze powinny być deponowane w repozytoriach, np.:
  • RepOD - projekt ICM UW, umożliwia bezpłatne deponowanie danych,
  • Zenodo - projekt OpenAIRE i CERN, umożliwia bezpłatne deponowanie danych,
  • re3data.org - wyszukiwarka repozytoriów.

Według FAIR data dane badawcze powinny być:

 • Findable - łatwe do wyszukania,
 • Accessible - dostępne, np. w repozytorium danych,
 • Interoperable - opisane w odpowiednim standardzie i prawidłowej metodologii,
 • Reusable - udostępnione do wielokrotnego użycia na odpowiedniej licencji.