W końcu listopada 2008 r. pani Wanda Kiałka przekazała Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich część archiwum męża, Stanisława Kiałki – „legendy wileńskiej konspiracji" z lat II wojny światowej, więźnia Workuty, później pracownika PWSSP we Wrocławiu. Są to rękopisy, maszynopisy i kserokopie, dotyczące działań Armii Krajowej na terenie wileńszczyzny i ziemi nowogródzkiej, gromadzone z wyraźną świadomością misji zachowania historii zmagań z okupantami w pamięci przyszłych pokoleń.

Większość zebranych materiałów miała być podstawą szczegółowych opracowań: działalności oddziałów, akcji zbrojnych, komórek organizacyjnych, prac konspiracyjnych. Są też wspomnienia i biografie członków Okręgu Wileńskiego AK, pisane przez uczestników wydarzeń, których Stanisław Kiałka skupił wokół idei  udokumentowania historii północnej części Kresów Wschodnich z lat 1939-1947.

W sierpniu 2007 r. dzięki profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi zbiory Biblioteki Głównej UKW zostały wzbogacone o księgozbiór profesora Richarda Kleina - historyka i filologa klasycznego, profesora na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Normberdze. Kolekcja, będąca darem wdowy po profesorze - Pani Gertrud Klein, zawiera ok. 5 tys. woluminów, obejmujących problematykę późnego antyku, chrześcijaństwa, historii Kościoła i niewolnictwa.

W sierpniu 2006 r. do zbiorów Biblioteki Głównej UKW zostało przekazane archiwum Zbigniewa Urbanyi’ego (1931-2004), żeglarza, pisarza, dziennikarza regionu kujawsko-pomorskiego. Archiwum zawiera 94 teczki, w których znajdują się: maszynopisy artykułów, korespondencja zawodowa, notatki osobiste, fotografie, kserokopie dokumentów związanych z rejsami, wycinki prasowe. Archiwum jest darem Ilony Urbanyi-Popiołek, córki Zbigniewa Urbany’iego.

Wiosną 2005 roku prof. Przemysław Trojan – zoolog, ekolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie – przekazał do zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Bydgoskiej książki o tematyce biologicznej i ekologicznej. W 2007 roku prof. Trojan podarował Bibliotece UKW książki z dziedziny humanistyki, głównie o tematyce historycznej.