Regulamin konkursu na film: Wystawa rysunku i malarstwa Danuty Nawrockiej „Szelest moich myśli”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka UKW w Bydgoszczy.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Celem konkursu jest budzenie zainteresowania sztuką współczesną i jej szeroka promocja.
 4. Przedmiotem konkursu jest krótki film trwający ok. 180 sekund, związany z wystawą rysunku i malarstwa Danuty Nawrockiej, jak i samym wernisażem.
 5. Miejscem wernisażu i wystawy jest Galeria Biblioteki UKW.
 6. Czas trwania konkursu: od 11.01.2017 r. do 10.02.2017 r.
 7. Prace konkursową na płycie DVD należy dostarczyć do sekretariatu Biblioteki UKW ul. Szymanowskiego 3 do 10.02.2017 r. w godz. 8.00-15.30 lub przesłać na adres: Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz.
 8. W opisie filmu należy zamieścić informacje: Autor i tytuł filmu, kontakt (tel., adres mailowy lub/i pocztowy) Tytuł filmu: Rysunek i malarstwo Danuty Nawrockiej, wystawa pt. ”Szelest moich myśli”
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 lutego 2017 r. na stronie Biblioteki UKW, natomiast wręczenie nagród podczas finisażu, który odbędzie się 15 lutego 2017 r. w Galerii Biblioteki UKW. Nagrodzone prace będą publikowane w Internecie oraz na stronie Biblioteki.

Zasady konkursu

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden film.
 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu do pracy załączone powinno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział konkursie na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu promocyjnego oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z prac konkursowych z podaniem imienia i nazwiska autora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Ocena i nagrody

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody:
  I miejsce - obraz autorstwa Danuty Nawrockiej.
  II miejsce - pakiet Spa w Hoteliku pod Tężnią w Inowrocławiu.
  III miejsce - 400 zł.
  Wyróżnienie gości finisażu - album o sztuce.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w sekretariacie Biblioteki UKW w Bydgoszczy oraz na stronie: www. biblioteka.ukw.edu.pl
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926).